Categories
News

อาหารผู้ป่วย หลังผ่าตัด กินอย่างไรให้ร่างกายฟื้นกลับมาเร็ว

อาหารผู้ป่วย หลังผ่าตัด กินอย่างไรให้ร่างกายฟื้นกลับมาเร็ว อาการเจ็บป่วยบางประเภท ต้องการ การผ่าตัด เป็นทางหนึ่งเพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียมร่างกายผู้ป่วยให้พร้อมต่อการผ่าตัดที่อาจมีการใช้ยาสลบนั้น คือการให้อดอาหารต่าง ๆ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง (หรือมากกว่า) แล้วแต่ความเห็นของแพทย์ และเมื่อการผ่าตัดผ่านพ้นไปแล้ว การปรับตัวของร่างกายต่อการรับอาหารจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งแนวทางใน การกินอาหารหลังการผ่าตัด เริ่มต้นได้ดังนี้